മുളക് പൊടിക്കുമ്പോള്‍ ഈ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകല്ലേ എന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് മറക്കരുത്

കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തില്‍ തീര്‍ച്ചയായും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാണ് മുളക് സാധാരണയായി എല്ലാരും മുളക് വാങ്ങിയ ശേഷം പോടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മുളകിന്‍റെ പൊടിയാണ്

Read More